.

Články


Článek

19. 05. 2021

Délka čtení: 3 min

Data a manufacturing

Různé sektory výroby už několik let prochází velkou digitální transformací. Digitalizace je kriticky důležitá pro zvýšení efektivity firmy a udržení konkurenceschopnosti. Součástí tohoto procesu je nejen výroba, ale i všechny související ať už interní nebo externí procesy společnosti.

Jedním z hlavních tahounů výroby v České republice je automobilový průmysl, ve kterém to platí dvojnásob. Kromě tradičních výrobních témat jako je předcházení poruchám strojů a výrobních linek a zaměření na efektivitu výroby a logistiky, je vyvíjen silný tlak ze strany elektromobility, konektivity automobilů a ekologie.

Výrobní podniky tím pádem mnohem více než kdy dříve investují do informačních a komunikačních technologií a začínají si uvědomovat, že jeden z nejdůležitějších enablerů digitalizace jsou data, neboli „ropa budoucnosti“. Ve velkých výrobních podnicích tak v souvislosti s inovacemi a digitalizací dochází ke vzniku nových procesů a změně přístupu k řízení firmy.

Jednotlivé segmenty firmy produkují obrovské množství dat, které se s postupující digitalizací neustále zvyšuje (téměř exponenciálně). A právě na tomto poli se začínají uplatňovat nové přístupy ke zpracování dat ve formě projektů zaměřených na big data, umělou inteligenci, optimalizace apod. Ve společnostech vznikají úplně nové role jako například datoví vědci.

S postupujícím časem se velmi rychle rozšiřuje paleta projektů, kde můžeme hovořit o úspěšné digitalizaci s využitím velkých dat nebo umělé inteligence. Příkladem mohou být projekty zaměřené na optimalizaci kapacit výroby a obecně celého výrobního procesu, optimalizace logistických procesů (jako například optimalizace nakládky kontejnerů), po Evropě putují nové ekologické digitální palety, řeší se předvídání poruch výrobních strojů nebo linek (predictive maintenance) a eliminace prostojů a nákladů s tím spojených, dále pak projekty zaměřené na komunikaci se zákazníkem (chat boty, virtuální showroomy…), predikce potřeby servisu výrobku dodaného zákazníkovi, nebo projekty zaměřené na ekologii (třeba simulace zaměřené na snižování emisí CO2). Do hry vstupuje internet věcí se silnou vazbou na infrastrukturu (např. 5G sítě), virtuální realita (můžete se projít plánovanou fabrikou, vyzkoušet si montáž nového strojního zařízení, uspořádat virtuální veletrh…) atd.

Pro všechny výše uvedené příklady jsou kriticky důležitá data. Predikci údržby není možné dělat bez integrovaných dat z robotů a různých strojních zařízení (vazba na internet věcí) a nad nimi postavenými modely strojového učení. Optimalizace flotily z pohledu CO2 není možné dělat bez znalosti velkého množství prodejních, marketingových, vývojových, výrobních a finančních dat. Senzory každého auta doslova chrlí gigabajty dat, která se následně dají použít pro zkvalitnění služeb.

Podmínky úspěšné digitalizace

Aby toto všechno bylo možné, je potřeba odstranit základní překážky digitalizace a práce s daty a zaměřit se na enablery.

Pro digitalizaci je důležitá otevřená kultura a agilní přístup k organizaci práce. Mluvíme-li o datech, je častým problém vertikální uspořádání organizace a s tím související datová „sila“ a vlastnictví dat, které narušuje jednotný pohled na entity (kupříkladu zákazník), a vytváří tak překážky (např. obtížná dostupnost dat) pro analytické projekty. Pro datově orientované projekty je zapotřebí mít nadefinovanou i datovou strategii společnosti.

Digitalizace je obvykle do jisté míry vstupem do neznáma. Proto je velmi důležitý agilní přístup k projektům. Projekt je potřeba rozdělit na menší části, ideálně začít fází posouzení realizovatelnosti (tzv. proof of concept) a v relativně malých iteracích projekt postupně realizovat. Součástí projektového týmu musí být pracovníci všech dotčených útvarů společnosti a v týmu by měla vládnout naprostá otevřenost.

Zároveň je důležité uvědomění si důležitosti Informačních a komunikačních technologií ve společnosti a posílit rozhodovací pravomoci tímto směrem. Častý je i vznik nových týmů se zaměřením na inovace a digitalizaci obecně.

Ne vždy si všichni v organizaci uvědomují důležitost digitální transformace pro výrobní podnik. Proto je potřeba aby do evangelizace a aktivní podpory inovací ve firmě byl přímo zapojen top management společnosti. Součástí aktivní podpory je důraz na rozšiřování znalostí zaměstnanců a učení organizace v práci s novými technologiemi, aktivní podpora v identifikaci příležitostí pro digitalizaci a s tím související změna „mindsetu“ a kultivace atmosféry podporující inovace.

Častou překážkou v oblasti digitalizace je rovněž dostupnost infrastruktury pro implementaci nových projektů například z oblasti internetu věcí. V takovém případě do hry vstupuje cloud, který umožňuje značně urychlit cyklus vývoje inovativního projektu.

Chcete se dovědět více? Domluvte si s námi nezávaznou schůzku ještě dnes!

Děkujeme

V co nejbližší době se vám ozveme.

Sdílejte dále: